فندک زیپو مدل 1310004 | Full House

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,890,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 29082 | Card Suits

قیمت اصلی 3,870,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,480,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 24011 | آس پیک

قیمت اصلی 3,230,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,900,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 24196 | آس پیک

قیمت اصلی 3,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,490,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49293 | Card Skull

قیمت اصلی 4,030,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,630,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 48624 | Skull King Queen

قیمت اصلی 2,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,590,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 28379 | آس پیک

قیمت اصلی 3,560,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49942 | Skull King and Queen Cards

قیمت اصلی 3,230,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,900,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 29633 | Fusion Casino

قیمت اصلی 3,060,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,750,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49257 | آس پیک

قیمت اصلی 2,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,980,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 29877 | شاه پیک

قیمت اصلی 2,660,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,394,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 2004515 | Luck Cards

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,890,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 29491 | آس پیک

قیمت اصلی 3,610,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,250,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 29191 | Poker Patterns Tile

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,800,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 29094 | آس پیک

قیمت اصلی 2,870,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,580,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 28952 | آس پیک

قیمت اصلی 2,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,970,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 28945 | آس پیک

قیمت اصلی 2,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,480,000 تومان است.

این دسته بندی شامل فندک زیپوهایی می شود که طرح کارت های بازی با استفاده از تکنیک چاپ رنگی، حکاکی لیزری و عمیق، پلاک بر روی بدنه ی آن ها ایجاد شده است.