فندک زیپو مدل 32551 | هارلی دیویدسون

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,890,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 6802 | سنگ فیروزه

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,780,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 2002720 | دست اسکلتی

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,600,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 2005167 | صلیب سلتیک

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,890,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49538 | Norse Emblem Design 

قیمت اصلی 4,030,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,627,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 1310057 | Turquoise Shield

قیمت اصلی 12,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,780,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 1310056 | Winged Turquoise

قیمت اصلی 12,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,780,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 1310004 | Full House

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,890,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 2000959 | Indians on Trail

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,890,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 2003538 | زیپو گرافیتی

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,890,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 2003973 | ببر

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,890,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 200 | Cowboy Skull

قیمت اصلی 3,340,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,000,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 20895 | عقاب و پرچم

قیمت اصلی 4,420,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,978,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 28368 | Marine Corp

قیمت اصلی 3,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,800,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 28879 | گرگ و ماه

قیمت اصلی 3,040,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,740,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 29567 | Steampunk Beetle

قیمت اصلی 3,570,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 29489 | پسران آشوب

قیمت اصلی 3,040,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,740,000 تومان است.

این دسته بندی شامل فندک زیپوهایی می شود که بر روی بدنه ی آن ها پلاک برجسته نصب شده است.